CAST CAT
Fundació PortAventura + Hospital Sant Joan de Déu

Condicions generals

1. Accs i utilitzaci

Aquestes Condicions Generals dAccs i Utilitzaci (dara endavant, les Condicions Generals) regulen laccs i ls daquest lloc web, accessible a travs de ladrea www.fundacioportaventura.org (dara endavant, el Lloc Web), propietat de Fundaci Privada PortAventura (dara endavant, la FUNDACI). Laccs i la utilitzaci del Lloc Web per part de lusuari (dara endavant, lUsuari) s de carcter gratut; la seva visualitzaci no requereix cap subscripci ni registre previs. No obstant aix, la contractaci de determinats serveis o productes a travs del Lloc Web pot requerir el registre de lUsuari en els termes que es descriuen ms endavant, i prvia acceptaci de determinades condicions especifiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals.

Les dades identificadores del propietari i responsable del Lloc Web sn les que figuren a continuaci:

FUNDACI Privada PortAventura
Avda. Alcalde Pere Molas, Km2
43480 Vila-seca (Tarragona)
CIF: G55526909
Adrea de correu electrnic: [email protected]
Telfon: (+34) 977 77 91 52
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justcia, Direcci General del Dret i dEntitats Jurdiques amb el nmero dinscripci 2660.

Laccs i la utilitzaci del Lloc Web estan subjectes i, en conseqncia, es regiran per tot all que contenen les presents Condicions Generals, sense perjudici de les condicions especfiques que siguin daplicaci als serveis concrets que inclouen.

En aquest sentit, es fa constar expressament que el mer accs i la utilitzaci del Lloc Web atribueix la condici dUsuari del Lloc Web i comporta lacceptaci plena i sense reserves per part de lUsuari del contingut ntegre de les Condicions Generals i, si escau, si fossin daplicaci, de les condicions especfiques, en la versi publicada al Lloc Web en el moment de laccs esmentat. En conseqncia, lUsuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions en cadascuna de les ocasions en qu es proposi utilitzar el Lloc Web. Les condicions especfiques sn daplicaci a determinats productes, serveisicontinguts oferts als Usuaris a travs del Lloc Web, laccs als quals i la seva utilitzaci shi sotmeten i que segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Si lUsuari no est dacord amb el contingut daquestes, sha dabstenir conseqentment daccedir al Lloc Web i doperar-hi.

LUsuari coneix i accepta, pel mateix fet de visitar el Lloc Web, que les dades i la informaci que cont hi apareixen nicament i exclusiva com a informaci de carcter preliminar disposada a latenci de lUsuari i que, en un moment donat, poden contenir errors, imprecisions o manca dactualitzaci.

La FUNDACI es reserva la facultat de modificar i dactualitzar la informaci continguda al Lloc Web, la seva configuraci i presentaci, com tamb aquestes Condicions Generals o especfiques, en qualsevol moment a la seva discreci i sense necessitat davs previ, de manera que s responsabilitat de lUsuari la seva deguda lectura en el moment de cada accs i/o de cada utilitzaci.

LUsuari declara que s major dedat, de conformitat amb el seu dret nacional, i que t la capacitat legal necessria per a vincular-shi mitjanant aquestes Condicions Generals, com tamb per a utilitzar i, si escau, contractar a travs del Lloc Web, de conformitat amb les condicions especfiques que siguin daplicaci, totes les quals lUsuari declara que coneix, entn i accepta en la seva totalitat.

Aquest Lloc Web ha estat desenvolupat en benefici dels clients finals i, per tant, els serveis a qu shi pot accedir no sadrecen a empreses majoristes, detallistes, ni a cap mena dintermediari, ja sigui del sector del lleure, del turisme o de qualsevol altre. En conseqncia, lUsuari reconeix i accepta que el Lloc Web s, nicament i exclusiva, per al seu s personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats a travs del Lloc Web sn per a s o consum propi, de manera que resta sota la seva responsabilitat laccs, la utilitzaci, ls o el consum per part de tercers dels productes o serveis oferts al Lloc Web que hi accedeixen, els utilitzen o els contracten en el seu nom. En aquest sentit, lUsuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que laccs i la utilitzaci del Lloc Web dels seus serveis t lloc sota la seva nica i exclusiva responsabilitat.

LUsuari declara que tota la informaci subministrada per ell en el curs de la utilitzaci del Lloc Web s certa, vertadera, completa i precisa.

LUsuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la legislaci vigent, amb all que disposen les Condicions Generals i les condicions especfiques, quan aquestes ltimes siguin daplicaci, aix com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i lordre pblic. LUsuari sobliga a estar-se dutilitzar el Lloc Web amb finalitats o efectes illcits, contraris a all que estableixen les Condicions Generals i les condicions especfiques que siguin daplicaci o de forma lesiva per als drets i els interessos de la FUNDACI o de tercers, o de qualsevol altra manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web i nimpedeixi la seva utilitzaci normal per part dels Usuaris.

La FUNDACI es reserva el dret a denegar o a retirar laccs i/o la utilitzaci del seu Lloc Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavs, als usuaris registrats que incompleixen aquestes Condicions Generals i/o les condicions especfiques, quan resultin daplicaci.

2. Garanties dutilitzaci del Lloc Web

La FUNDACI no garanteix la disponibilitat ni la continutat del funcionament del Lloc Web ni dels productes, serveis o continguts que shi ofereixen, com tampoc que el contingut existent al seu Lloc Web no contingui errors o no es trobi actualitzat, i resta exonerada de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin originar per aquestes circumstncies. La FUNDACI portar a terme, sempre que no hi concorrin circumstncies que ho facin impossible o de difcil execuci, i tan bon punt tingui notcia dels errors, les desconnexions o la falta dactualitzaci dels continguts, totes aquelles feines tendents a esmenar els errors, a restablir la comunicaci i a actualitzar els continguts esmentats.

Aix mateix, la FUNDACI no garanteix la fiabilitat tcnica del seu Lloc Web ni laccs a les seves diverses pgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers a travs del Lloc Web, i resta exonerada de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin originar per la manca de certesa, veracitat, disponibilitat, continutat, licitud, actualitzaci i natura daquests continguts.

La FUNDACI manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessria en la data, per a accedir-hi i utilitzar-lo. No obstant aix, la FUNDACI no garanteix leventual existncia de virus o altres elements tecnolgics nocius que poden produir alteracions en els sistemes informtics de lUsuari introduts per qualsevol mitj per tercers. Igualment, la FUNDACI manifesta que el seu Lloc Web ha estat dissenyat, creat i implementat per tercers a petici de la FUNDACI i que compta amb sistemes de seguretat adients en funci de la tecnologia actual.

3. Poltica de Privadesa FUNDACI PRIVADA PortAventura

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecci de Dades, aix com qualsevol llei nacional que resulti d'aplicaci, t'informem que les dades personals que ens facilitis a travs dels diferents formularis i/o punts de registre d'aquest Lloc web seran tractats per FUNDACI PRIVADA PortAventura, com a responsable del tractament dels mateixos amb les finalitats que en cada cas i per a cada producte o servei s'especifiquin. Aix mateix, t'informem que les teves dades personals podran ser cedits tercers quan aix s'indiqui i es conservaran durant el termini que s'estipuli en cadascun dels punts de recollida de dades de carcter personal existents en aquest Lloc web.

T'informem tamb que tens la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, supressi, oposici, limitaci del tractament i portabilitat de les teves dades, mitjanant comunicaci escrita a l'adrea de correu electrnic [email protected], o b, a la nostra adrea postal: FUNDACI PORTAVENTURA, Av. Alcalde Pere Molas, Km 2; C.P. 43480, Vila-seca (Tarragona).

4. Drets de propietat intellectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web (incloent-hi, sense carcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, grfics, arxius de text, udio, vdeo i programari) sn propietat de la FUNDACI o b aquesta es troba autoritzada al seu s i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intellectual i industrial. La compilaci (sentn com a tal la recopilaci, lordenaci i el muntatge) de tot el contingut del Lloc Web s propietat exclusiva de la FUNDACI o b es troba autoritzada per a aix i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intellectual.

Tot el programari utilitzat en ls i el desenvolupament del Lloc Web s propietat de la FUNDACI o b es troba autoritzada per al seu s i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intellectual.

Fundaci Privada PortAventura i les seves marques sn marques registrades propietat de la FUNDACI. Les denominacions daltres productes, serveis i companyies que apareixen en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre s del contingut del Lloc Web, aix com el seu mateix disseny, la configuraci i la forma dexposici, incloent-hi, a ttol enunciatiu i no limitador, la seva reproducci, modificaci, distribuci, comercialitzaci, transmissi, posterior publicaci, exhibici o representaci total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius.

s poltica de la FUNDACI no acceptar materials, idees o suggeriments de carcter creatiu, excepte quan expressament se sollicitin, a fi devitar qualsevol confusi en el cas de similitud entre les idees enviades pels Usuaris i les idees desenvolupades per la FUNDACI. A aquest efecte, li sollicitem que no ens remeti cap mena de material ni didea original. Qualsevol comunicaci realitzada no ser tractada confidencialment i pot ser utilitzada per la FUNDACI per a qualsevol finalitat, incloent-hi, sense carcter limitador, la seva reproducci, modificaci, distribuci, comercialitzaci, transmissi, posterior publicaci, exhibici o representaci total o parcial.

5. Enllaos amb altres llocs web

El Lloc Web pot posar a disposici dels Usuaris dispositius tcnics denlla, com ara, entre daltres, enllaos dhipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a lUsuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (dara endavant, links). La installaci daquests links t per nic objecte facilitar als Usuaris laccs a informaci disponible oferta per tercers.

Lesment daquests links no suposa el control o lacceptaci i/o laprovaci per part de la FUNDACI dels continguts o els serveis que ofereixen i posen a disposici de lUsuari. Per tant, lUsuari ha dextremar la seva prudncia en la valoraci i la utilitzaci dels links, de manera que la FUNDACI resta exonerada de tota responsabilitat en relaci amb la informaci, les dades, els arxius, els productes, els serveis i qualsevol classe de material existent en les pgines a qu saccedeix mitjanant els links esmentats.

La inclusi de vincles o enllaos de qualsevol mena a altres llocs web no suposa que la FUNDACI els promogui, avali, garanteixi o recomani. Els vincles o enllaos que inclou el Lloc Web de la FUNDACI nicament sn oferts com a referncies informatives, sense cap tipus de valoraci sobre els seus continguts, titularitat, serveis o productes oferts.

6. Enllaos al Lloc Web

Tot link, en els termes definits en la clusula anterior, establert entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, per la seva mera existncia, cap mena de relaci legal entre el Lloc Web i el lloc web que incorpori el link esmentat, com tampoc el coneixement i lacceptaci per part de la FUNDACI de la seva existncia i contingut.

La FUNDACI no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol natura que es puguin derivar de la utilitzaci dels serveis i els continguts existents al lloc web en qu figura el link al Lloc Web.

7. Limitacions de responsabilitat

Aquest Lloc Web ha estat elaborat de bona fe per la FUNDACI amb informaci procedent de fonts internes i externes i lofereix en el seu estat actual als Usuaris, per pot contenir imprecisions o errates.

La FUNDACI no fa manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, ja siguin explcites o implcites, pel que fa al funcionament del Lloc Web o a la informaci, el contingut, el programari, els materials o els productes que shi inclouen o en els quals es basa el seu funcionament. En la mesura que ho permet la legislaci aplicable, la FUNDACI resta exonerada de qualssevol responsabilitats, ja siguin explcites o implcites. La FUNDACI no s responsable dels danys o dels perjudicis de qualsevol mena que es puguin derivar de ls daquest Lloc Web incloent-hi, entre daltres, els danys i els perjudicis de qualsevol mena que es puguin produir, ja siguin de forma directa o indirecta i, en especial, daquells que es poden derivar de la interrupci del servei per part del Lloc Web, aix com de la seva continutat.

Aix mateix, la FUNDACI tampoc no es fa responsable dels possibles errors o deficincies de seguretat que es puguin produir per la utilitzaci per part de lusuari dun navegador duna versi no actualitzada o insegura, aix com per lactivaci dels dispositius de conservaci de claus o codis didentificaci de lUsuari al navegador, ni dels danys, els errors o les inexactituds que es pugin derivar del seu mal funcionament.

LUsuari respon dels danys i els perjudicis de qualsevol natura que la FUNDACI pugui patir com a conseqncia, directa o indirecta, de lincompliment per part de lUsuari de les Condicions Generals i, en particular, de les Condicions Especfiques.

8. Nullitat i ineficcia de les clusules

Si cap de les clusules de les presents Condicions Generals s declarada, totalment o parcial, nulla o inefica, aquesta nullitat o ineficcia noms afectar la disposici esmentada o la part de la mateixa que resulti nulla o inefica; tret daix, subsistir la resta de les altres Condicions Generals i es considerar no posada la disposici o la part de la disposici que nhagi resultat afectada, llevat que, per ser essencial en les presents Condicions Generals, les afecti de manera integral.

9. Llei aplicable i jurisdicci

Les presents Condicions Generals, aix com les Condicions Especfiques i totes aquelles relacions que puguin sorgir de laccs i la utilitzaci del Lloc Web entre lUsuari i la FUNDACI, sinterpreten i regeixen de conformitat amb la legislaci espanyola. Per a qualsevol qesti litigiosa derivada de lexistncia, laccs, la utilitzaci o el contingut de les Condicions Generals o de les Condicions Especfiques, ambdues parts, amb renncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicci i competncia exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Fem servir galetes pròpies i de terceres parts amb l'objectiu de millorar els nostres serveis i per a finalitats estadístiques. Més informació.
Si seguiu navegant, entendrem que accepta l'ús de les galetes. Accepto Close